Pytanie

15.09.2009
Dotyczy: przetargu na budowę przychodni lekarskiej wraz z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej w XXX Przedmiotem zamówienia oznaczone znakiem X jest realizowana przeze mnie /po wyborze mojej oferty/ budowa przychodni lekarskiej wraz z realizacją infrastruktury technicznej w XXX. Przedmiot zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisany został w następujących dokumentach: - projekt budowlany - załączniki nr YY; - przedmiary robót - załączniki nr YY; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr YY oraz ze strony internetowej: wyjaśnienia na zapytania oferentów o różnicach w przedmiarach. Z treści zapytań żaden z oferentów nie dopatrzył się tak wielkich różnic między projektem a przedmiarem robót, które to spowodowały spaczoną wycenę zamówienia i każdy z oferentów wybrany do realizacji tego zamówienia spotkałby się z tym problemem. Na przedmiot zamówienia zostaje zawarta ryczałtowa umowa nr X podpisana w dniu Z, gdzie integralną częścią umowy jest: - projekt budowlany - załącznik nr 1; - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - załącznik nr 2; - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami - załącznik nr 3. W trakcie realizacji powyższego zamówienia pojawiają się bardzo duże rozbieżności stanu surowego oraz stanu wykończeniowego realizowanego budynku między projektem jaki otrzymałem od Inwestora do realizacji, a projektem jaki był dołączony do przetargu, a także bardzo duże rozbieżności między przedmiarami robót dołączonych do SIWZ, a faktycznymi obmiarami wynikającymi z projektu. Zestawienie różnic między przedmiarem robót dołączonych do SIWZ, a faktycznym obmiarem wynikającym z projektu są ujęte w moich załącznikach: - załącznik nr 1 stan surowy - mury i stropy - załącznik nr 2 stan wykończeniowy - I etap, - załącznik nr 3 stan wykończeniowy - II etap, - załącznik nr 4 stan wykończeniowy - III etap. Inwestor poprzez Inspektora Nadzoru był powiadomiony ustnie o tych rozbieżnościach i zapewniał mnie, że na wszystkie roboty dodatkowe będzie sporządzony protokół konieczności i na tej podstawie otrzymam wynagrodzenie za te roboty. Obietnice Inspektora nie miały pokrycia w realizacji, więc Inwestor otrzymał stosowne pisma. Do dnia dzisiejszego ta sprawa nie jest rozwiązana, gdyż inspektor nadzoru odmawia potwierdzenia /sprawdzenia i podpisania/ faktycznie wykonanych robót. Obowiązek ten nakłada na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawo budowlane. Z korespondencji i narad jakie są prowadzone w sprawie rozbieżności między przedmiarami robót ujętymi w SIWZ, a faktycznym wykonaniem robót wynikającym z projektu, Inwestor nie chce i nie widzi możliwości zapłaty za wykonane roboty. Stanowiska Inwestora nie mogę zaakceptować, gdyż kardynalne błędy jakie popełniono przygotowując materiały do przetargu, a dopuszczone przez Inwestora, spowodowały, że faktyczny koszt inwestycji wyliczony przeze mnie został zaniżony nie z mojej winy. Domagam się zapłaty od Zamawiającego za roboty faktycznie wykonane na podstawie projektu i faktycznych obmiarach powykonawczych, a nie na podstawie błędnych przedmiarów dołączonych do SIWZ, gdyż te rozbieżności/zaniżenia i pominięcia przedmiarów robót/są zbyt duże. Sporządzona przeze mnie wycena robót dodatkowych to kwota brutto ponad 180.000 zł. Do przetargu dołączone był projekty określone w zamówieniu jako załączniki nr YY. Projekt dołączony do Zamówienia w całym parterze przewiduje posadzki gresowe i tak też zostały przeze mnie w mojej ofercie wycenione. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dołączonych do Zamówienia jako załącznik nr YY nie ma mowy o wykładzinach heterogenicznych. Ponadto załączony do przetargu projekt architektury - rzut parteru nie zawiera żadnych potwierdzeń uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami - a taki obowiązek jest niezbędny do wydania decyzji i dopuszczenia projektu do realizacji. Po podpisaniu umowy - załącznik nr YY - otrzymałem od Inwestora projekt budowlany do realizacji inny niż był dołączony do SIWZ. W otrzymanym do realizacji projekcie architektury - rzut parteru pojawiają się uzgodnienia z rzeczoznawcami oraz zmiana posadzek. Posadzki gresowe zostają w pomieszczeniach: - kotłownia, pomieszczenia sanitarne, porządkowe, natomiast ciągi komunikacyjne, gabinety lekarskie i zabiegowe to wykładzina heterogeniczna, która to w mojej ofercie nie została wyceniona, bo nie było jej w zamówieniu. Ponadto pojawiają się płytki ceramiczne nad umywalkami w gabinetach lekarskich, ale pominięte w przedmiarach robót oraz płytki ceramiczne na ścianach w gabinetach zabiegowych /wymóg specyfiki obiektu/, który został pominięty tak w projekcie jak i w przedmiarach robót, a tym samym nie zostały przeze mnie wycenione w ofercie. W dniu XX.XX.2009 r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonał wpisu do dziennika budowy zamiany na ciągach komunikacyjnych posadzki z wykładzin heterogenicznych na płytki gresowe jednak bez uzgodnień z rzeczoznawcami, a co będzie jeżeli obiekt nie zostanie dopuszczony do użytkowania, gdyż nie będzie wykonany zgodnie z projektem na który to projekt została wydana decyzja? Wobec powyższych faktów zgłaszam naruszenie dyscypliny warunków o zamówieniach publicznych przez Zamawiającego, co upoważnia mnie do spisania z Zamawiającym aneksu do zawartej umowy na wszystkie roboty faktycznie wykonane na podstawie projektu i na podstawie faktycznych obmiarów.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

  • Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona pobierz

  • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o wyłączenie sędziego pobierz

więcej