Pytanie

29.07.2010
Braliśmy udział w przetargu w którym jeden z zapisów SIWZ brzmiał: „Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie". W trakcie procedury przetargowej jeden z uczestników postępowania zadał pytanie: „Proszę o dokładne określenie – jakie wykonane roboty spełniają wymagania Zamawiającego. Odpowiedź: Należy dostarczyć wykaz robót wraz z referencjami odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty związane ze wznoszeniem budynków lub/i układania kostki polbrukowej lub/i zagospodarowania rekreacyjnego terenu". Po otwarciu ofert okazało się, że wygrała oferta na kwotę 2.800.000 zł, lecz oferent ten miał najwyższą z przedstawionych referencji na kwotę 570.000 zł, czyli 1/5 kwoty oferty. Nasza oferta była druga. PYTANIE: Czy w świetle zapisów SIWZ oraz wyjaśnień Zamawiającego, Zamawiający powinien odrzucić wygraną ofertę? Jeśli Zamawiający tego nie chce uczynić jakie możliwości odwoławcze mamy do dyspozycji? Czy mamy czekać do oficjalnego rozstrzygnięcia przetargu czy możemy wnieść swój sprzeciw w innej dopuszczalnej formie przed ogłoszeniem wyników postępowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług pobierz

  • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

więcej