Pytanie

09.08.2010
Czy w przetargu publicznym na wykonanie usługi - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (obsługa formalno-prawna + nadzór inwestorski inwestycji budowlanej), udział Projektanta tej inwestycji nie jest sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniem wykonawców - art. 7 ustawy prawo zamówień publicznych? Dodatkowe szczegóły w konkretnym przypadku: w SIWZ na wybór Inżyniera Kontraktu określono wyłącznie zakres rzeczowy inwestycji, która ma być obsługiwana, tj. podano dł. kanalizacji + ilość przepompowni - nie podano wartości kosztorysu inwestorskiego, która jest znana Projektantowi. Ponadto w SIWZ do obowiązków wykonawcy należy m.in.: "Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań" - wszystkie czynności Projektant wykonywał podczas opracowywania dokumentacji.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • [PIT-36] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

więcej