Pytanie

14.08.2008
Jesteśmy firmą zajmującą się budową sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku wygranego przetargu realizujemy kontrakt, którego przedmiotem jest budowa 18 km sieci wraz z studniami i tłoczniami. Czy w świetle zacytowanych poniżej punktów umowy zawarty przez nas kontrakt jest kontraktem ryczałtowym czy obmiarowym ? Zgodnie z umową punkt brzmi: Wynagrodzenie 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zamówione roboty ustalone według kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę na kwotę: A (netto) + VAT 22 % = B (brutto) (słownie:...) 2. Wyklucza się możliwość rewaloryzacji wynagrodzenia ustalonego w pkt. 1. 3. Za roboty niewykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje. 4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Uprzejmie proszę o interpretację, która pomoże właściwie rozliczać kontrakt.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • [VAT-25] Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

więcej