Porady prawne

 • 2011-07-29

  Startowaliśmy w przetargu w ramach zamówienia publicznego. Wymagane było wadium i referencje. Zamawiający wezwał nas do wyjaśnień przedstawionych referencji- złożyliśmy je. Zamawiający uznał że nasze referencje nie spełniają warunków i wezwał nas do przedstawienia innych referencji. Wskazał przy tym powód którego nie mógł wyczytać ani z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-03

  Jeden z naszych klientów notorycznie po postępowaniach przetargowych (po otwarciu kopert), czyli po ogłoszeniu która firma zaoferowała najniższą cenę (kryterium 100%), wzywa dwie firmy, które zaoferowały dwie najniższe (ale nie te same) ceny do ponownego przemyślenia swojej ceny ofertowej i przedstawienia ceny ostatecznej. Czy jest to w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-28

  Pytanie dotyczy art. 185 ust.6 ustawy Pzp. Zgodnie z poprzednim wyrokiem Izby, Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Izba nie nakazała wybrać konkretnej oferty tylko powtórzyć czynność wyboru oferty. Czy na wybór nowej oferty przysługuje odwołanie? Dodam, że poprzednie odwołanie wniosła firma X ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-24

  Zamawiający w przetargu nieograniczonym wydał specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami graficznymi – w ilości 135 sztuk – wymagając od wykonawcy posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji tego typu zadań. Wg SIWZ weryfikacja spełnienia warunku ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-29

  Braliśmy udział w przetargu w którym jeden z zapisów SIWZ brzmiał: „Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-26

  Nasze pytanie odnosi się do postępowania o udzielenie zamówienia (dostawa), które prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego - zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-11

  Mam pytanie z zakresu zamówień publicznych. Jesteśmy firmą budowlaną o profilu drogowym. Startowaliśmy ostatnio na przetarg dotyczący konserwacji chodników, takie też wymagane były referencje. Do przetargu zgłosiło się konsorcjum. Ze źródeł wiemy, iż z całą pewnością są to sfałszowane dokumenty - pytanie dotyczy dalszego sposobu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-14

  Co może zrobić oferent jeżeli nie zgadza się decyzją Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy pzp?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 516
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [AKC–4/B] Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich pobierz

 • Wniosek o rentę socjalną pobierz

 • Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki pobierz

 • Umowa franchisingu pobierz

więcej