Porady prawne

 • 2009-12-30

  Zamawiający zażądał w SIWZ następującego dokumentu: „aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-18

  Czy wykonawca, który został odrzucony i nie protestuje na swoje odrzucenie może wnieść protest na czynność zamawiającego polegająca na chęci zabrania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-15

  Oferta Wykonawcy została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na brak (zdaniem Zamawiającego) odpowiednich opracowań z ostatnich 3 lat. Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego. Jakie przysługują mu środki odwoławcze od decyzji Zamawiającego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-15

  Jaka jest możliwość działania w sytuacji, gdy konkurent oferuje urządzenie niezgodne z SIWZ, a Zamawiający jest skłonny to zaakceptować, aby zdążyć wydać pieniądze w roku budżetowym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-27

  Czy zamówienie publiczne polegające na dostawie energii elektrycznej należy zaliczyć do kategorii dostaw powtarzających się okresowo o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy p.z.p.?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-24

  Jako firma projektowa uczestniczyliśmy w przetargu na projekt amfiteatru w otoczeniu zabytkowego zamku. W punkcie SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW” Zamawiający bardzo ogólnie napisał o przygotowaniu merytorycznym Wykonawcy: „O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  Jeżeli napisaliśmy protest na wynik postępowania i firma na którą był ten protest napisany, napisała swój protest na nasze uzasadnienie. My nie zgadzamy się z ich uzasadnieniem i chcielibyśmy kolejny raz napisać pismo do X. Czy możemy napisać np. kolejny protest na protest tej firmy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-27

  Na protest złożony przez naszą firmę w formie pisemnej (faksem) nie otrzymaliśmy odpowiedzi oraz ewentualnego rozstrzygnięcia (dziś mija 20 dzień). Protest dotyczył zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Czy w związku z tym możemy uznać protest za przyjęty i w rezultacie żądać podpisania umowy z naszą firmą?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pobierz

 • Wniosek o wydzielenie do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej pobierz

 • ZUS Z10 Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego pobierz

 • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej pobierz

więcej