Porady prawne

 • 2011-08-05

  Uchwałą z dnia 09.10.2002 r. zmieniło się przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. m.in. działki X. Właściciel przedmiotowej działki X, zbył ją w grudniu 2006 r. Czy Gmina w sierpniu 2011 r. słusznie chce naliczyć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z art. 36 ust 4. ustawy z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-04

  Okres związania ofertą uległ zawieszeniu na czas procedury odwołania czyli np. dalej trwa ale Zamawiający /przez wniesieniem odwołania/ zwrócił wadia Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane zostawił wadium tylko wybranego wykonawcy. PYTANIA 1. Co powinien zrobić Zamawiający po wyroku KIO unieważniającym wybór ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-13

  Czy zatrudnienie lekarzy przez szpital wojewódzki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o pracę -podlegają procedurze przetargowej na podstawie ustawy Pzp ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-27

  W trakcie realizacji umowy przetargowej (dostawa sprzętu jednorazowego użytku – przetarg do progu ) Sprzedający ze względu na liczne reklamacje spowodowane wadami, wycofał się z dostawy sprzętu producenta X, którego sprzęt zaoferował w swojej ofercie przetargowej (chodzi konkretnie o strzykawki jednorazowego użytku). W zamian ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-27

  Na początku 2010r. Spółka z .o.o. podpisała umowę na świadczenie przez nią usług nadzoru inwestorskiego nad budową obiektu na 4 lata. W umowie został zawarty zapis: „Wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynności w Umowie wynosi X netto, podatek VAT wg stawki 22% wynosi Y. Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-25

  Firma zawierająca szereg umów przetargowych ulega likwidacji. Co należy zrobić, aby nie płacić kar wynikających z treści umów? Czy są jakieś przepisy, które działają w w/w sytuacji? Czy można rozwiązać umowę przetargową np za porozumieniem stron? Czy można wypowiedzieć (rozwiązać) umowę przetargową jeżeli nasz odbiorca nie płaci w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-20

  Czy umowy na dostawy lub usługi zawarte na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych przez instytucje państwowe (np. Urząd Miasta) o wartości ponad 14.000 euro można negocjować i wprowadzać do nich zmiany korzystne dla Zamawiającego? Interesuje mnie spojrzenie na sytuację z punktu widzenia Zamawiającego: zawarłem umowę na trzy lata rok ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-05

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Pod koniec roku 2010 podpisałem umowę długookresową z kontrahentem w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W jaki sposób dokonać zmiany stawki VAT z 22% na 23%?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 536
Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • ZUS Rp7 zaświadczenie o zatrudnieniu wynagrodzeniu pobierz

 • [DRUK ZP-14] Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych pobierz

 • Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy pobierz

 • Wniosek o zmianę nazwiska/imienia pobierz

więcej