Pytanie

26.02.2009
Zamawiający w SIWZ określił przedmiot zamówienia (płyty meblowe) na podstawie symboli, oznaczeń i cech towaru identyfikując go z produktem tylko jednego producenta. W ten sposób zamawiający ograniczył świadomie konkurencję ofertową, ponieważ producent i tak wskaże podmiot gospodarczy (dystrybutora), który ma złożyć najkorzystniejszą ofertę. Pytanie: Czy zamawiający może tak precyzyjnie określić przedmiot zamówienia, dyskwalifikując produkty innych producentów, które mogą w niektórych przypadkach różnić się jedynie niuansami w odcieniu i fakturze powierzchni lub są tylko w ofercie konkretnego producenta.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-02-26 Nr dokumentu: 13197

Sposób sformułowania opisu przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi wyłączną decyzję Zamawiającego, który oceniając swoje potrzeby formułuje przedmiot zamówienia najbardziej odpowiadający tym potrzebom. Zamawiający jednak musi mieć na uwadze, że opis przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Ponadto nie można formułować przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Dokonanie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w pytaniu stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, co potwierdza dodatkowo stanowisko prezentowane przez Krajową Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest dokonanie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia przy użyciu oznaczeń, które wskazywałby na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób (wyr. KIO z dnia 16.05.2008 r., KIO/UZP 423/08, LEX nr 428267). Ponadto w sytuacji sformułowania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, Zamawiający obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Podstawa prawna

  • Art. 29, 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

  • Kwestionariusz osobowy pobierz

  • Umowa spółki jawnej pobierz

  • [PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

więcej