Pytanie

30.06.2010
Wykonawca zawarł Umowę z Zamawiającym na usługę nadzorowania robót budowlanych z terminem realizacji usługi wyznaczonym konkretną datą przypadającą 2 m-ce od upływu zakończenia robót przez Generalnego Wykonawcę. Jednakże Generalny Wykonawca nie wykonał terminowo robót i opóźnia się z ich zakończeniem. Za usługę nadzorowania robót zostało ustalone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający, mimo upływu 1,5 miesiąca od wpisanej w umowie daty zakończenia wykonywania usługi nadzorowania oraz mimo wielu próśb (pisemnych i ustnych) o podanie i wprowadzenie do Umowy terminu zakończenia nadzorowania robót, nie sfinalizował z Wykonawcą usługi nadzorowania robót nowych warunków umownych: terminowych i cenowych. Złożona podczas postępowania przetargowego w trybie zamówień publicznych oferta cenowa, zgodnie z zapisami w SIWZ i w Umowie obejmowała konkretny termin zakończenia, który już upłynął. Proszę o odpowiedź: Czy Wykonawca nadzorowanych robót ma prawo domagać się dodatkowego wynagrodzenia za usługę wykonywaną po terminie zakończenia robót mimo, że nie zostało zakończone nadzorowanie robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego? oraz jakie prawa (możliwości) przysługują Wykonawcy usługi nadzorowanych robót wobec Zamawiającego, skoro Zamawiający od 1,5 miesiąca nie podpisał (nie aneksował) nowego terminu zakończenia robót z Wykonawca usługi nadzorowania inwestycji?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2010-06-30 Nr dokumentu: 25247

Odpowiedź na przedstawione w przedmiotowym stanie faktycznym pytania jest uzależniona od sposobu ujęcia w umowie terminu realizacji usługi:

1. Jeżeli w umowie zostało wskazane, że usługa nadzorowania robót budowlanych ma zostać zakończona w terminie 2 miesięcy od konkretnie wskazanej daty określającej dzień zakończenia robót budowlanych, to po upływie wyznaczonego terminu Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania usługi nadzorowania robót. Może się jednak domagać sporządzenia aneksu do umowy, na podstawie którego zostałby wskazany inny termin zakończenia wykonania robót oraz dodatkowe wynagrodzenie. Należy mieć jednak na uwadze, że zmiana tego rodzaju nie zawsze jest możliwa, gdyż stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z upływem terminu do wykonania usługi nadzorowania robót budowlanych, zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (...) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

2. Jeśli zaś w umowie wskazano, że usługa nadzorowania robót budowlanych ma zostać zakończona w terminie 2 miesięcy od upływu zakończenia robót przez Generalnego Wykonawcę (nie wskazano tym samym konkretnej daty zakończenia robót budowlanych), to Wykonawca jest w dalszym ciągu zobowiązany do wykonywania usługi nadzorowania robót budowlanych. Należy mieć przy tym na uwadze, że w umowie zostało określone wynagrodzenie ryczałtowe, które dotyczy okresu przypadającego w terminie 2 miesięcy od upływu zakończenia robót przez Generalnego Wykonawcę - niezależnie od tego, w jakim momencie nastąpi zakończenie robót przez Generalnego Wykonawcę.

Podstawa prawna

  • Art. 144 ust. 1 ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  • Art. 67 ust. 1 ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży pobierz

  • [DRUK ZP-18] Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia pobierz

  • Wniosek o rentę socjalną pobierz

  • Odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym do pracy pobierz

więcej