Porady prawne

 • 2010-10-19

  Do oferty złożonej w przetargu załączone zostało pełnomocnictwo podpisane przez dwóch prokurentów, przy czym w KRS jeden z nich ma wpisany rodzaj prokury „prokura łączna niewłaściwa z członkiem zarządu", zaś drugi "prokura łączna z drugim prokurentem lub członkiem zarządu". W KRS zapis: sposób reprezentacji podmiotu jest następujący „do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-15

  Wygrałem przetarg budowlany na budowę wodociągu. Umowa jest kosztorysowa. W kosztorysie jest pozycja taka jak wykopy do 3 metrów głębokości z szalunkami. Moje pytanie polega na tym, czy jeżeli przy wykonywaniu prac ziemnych nie zastosuję tych szalunków to Zamawiający ma prawo nie zapłacić mi za tą pozycję kosztorysową.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-11

  Nawiązując do Państwa odpowiedzi nr 26415 chcielibyśmy się dowiedzieć jak powyższa odpowiedź ma się do wyroku KIO (sygn. akt. KIO/UZP/8/10), który nakazuje oceniać oferty jako całość? Która interpretacja jest poprawna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-08

  Co powinien zrobić zamawiający w zamówieniu publicznym w przypadku, gdy otrzyma pustą kopertę zaadresowaną i opisaną prawidłowo zgodnie ze SIWZ tj. oferta na przetarg nieograniczony.... Czy w takim przypadku powinien uznać ofertę wykonawcy, który widniał na kopercie jako nieważną, czy też powinien uznać, że nie otrzymał żadnej oferty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-05

  Jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy w przetargu poniżej tzw. progów unijnych w przypadku, gdy wykonawca uzna, że opis przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji? Czy po poinformowaniu zamawiającego o wadliwości opisu przedmiotu zamówienia i nieuwzględnieniu przez zamawiającego żądań wykonawcy, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-23

  W wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta naszej firmy została uznana za najkorzystniejszą w wyniku czego doszło do podpisania umowy na dostawę określonych produktów do szpitala. Zgodnie z podpisaną umową realizacja dostaw towaru następować miała na podstawie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-23

  Zamawiający ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych. Określając warunki udziału w postępowaniu nie żąda polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do sprawdzenia czy Wykonawca posiada potencjalną zdolność finansową do realizacji danego zamówienia. Zamawiający żąda, aby polisa ubezpieczenia OC w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  Czy jest legalna definicja wadium w zamówieniach publicznych?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Wypowiedzenie czas nieokreślony pobierz

 • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

 • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

więcej